Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://dvepadla.cz

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

 

Zpracování osobních údajů

 

 1. Provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování rezervace a objednávky Služby poskytl Zákazník a to zejména za účelem zprostředkování Služby. Provozovatel je správcem všech osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje Zákazníka nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě Poskytovatele služby a dalších oprávněných subjektů. Poskytovatel služby se stává správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží od Provozovatele či prostřednictvím technického zpracovatele. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu dvou let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného a kvalitního poskytnutí objednané Služby.

2. Provozovatel používá soubory cookies a zpracovává osobní údaje způsobem, který je popsán v samostatném dokumentu, a to Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na stránce https://www.dvepadla.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

3. Provozovatel je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou:

a)zprostředkování Služeb Zákazníkům na základě objednávky Zákazníka – identifikace Zákazníka pro účely zprostředkování Služby.

b)plnění zákonných povinností Provozovatele –  identifikace Zákazníka, jakož i plnění dalších zákonných povinností, zejména daňových a účetních předpisů.

c)oprávněný zájem Provozovatelevymáhání práv a povinností vyplývajících ze vztahů se Zákazníky.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Jméno a příjmení, kontaktní údaje, datum narození, IČO v případě podnikající fyzické osoby, údaj o místu trvalého pobytu; název, IČO a sídlo v případě právnické osoby včetně údajů o osobě jednající za právnickou osobu;

Doba zpracování osobních údajů pro tento účel: Provozovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka minimálně po dobu poskytování Služeb a dále po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy.

4. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.

Zákazník může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Provozovateli uplatnit práva uvedená níže, a to:

– elektronicky na e-mailové adrese Provozovatele;

– telefonicky na kontaktním čísle Provozovatele;

– písemně na korespondenční adresu sídla Provozovatele.

Každý Zákazník má jakožto subjekt údajů níže uvedená práva, která vyplývají z právních předpisů a která Zákazník může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 

1. Zákazník byl s těmito VOP seznámen, rozumí všem ustanovením a výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto VOP neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.3. 2022.